संमोहनविषयक माहिती

संमोहन म्हणजे काय ?
संमोहनाची उद्दिष्ट्ये काय ?
संमोहनाच्या तीन अवस्था
संमोहन आज कुठल्या-कुठल्या प्रकारे दिले जाते ?
आपल्यासाठी योग्य काय ?